Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PASTELOVELOVE

I. POSTANOWIENIAOGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pastelovelove.pl prowadzony jest przez Marzena Harasiuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pastelove love Marzena Harasiuk, z siedzibą ul. Sądowa 5A, 43-600 Jaworzno, NIP 6321967482, REGON 383431520, dane kontaktowe: e-mail: pastelove_lovee@wp.pl, tel. +48 …………………………….

2. Definicje:

a) Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

c) Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

d) Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

e) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

f) sklep internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.pastelovelove.pl.

g) Sprzedawca – Marzena Harasiuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pastelove love Marzena Harasiuk, z siedzibą ul. Sądowa 5A, 43-600 Jaworzno, NIP 6321967482, REGON 383431520.

h) umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

j) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sklepem) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony Sklepu: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

II. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia. W przypadku wysyłek produktu za granicę Polski oraz w przypadku wyboru większej ilości znaków niż maksymalna do wyboru dla napisu na produkcie, Klient jest obowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą droga e-mail lub telefonicznie w celu ustalenia kosztów dodatkowych.

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

a) procedura rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym,

b) złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuje i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego),

c) W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

d) dla skutecznego złożenia Zamówienia Klient powinien odznaczyć pole z akceptacją Regulaminu i wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stosowaną w Sklepie.

4. W przypadku chęci spersonalizowania wybranego Produktu, tj. podania napisu, Klient wybiera i zamawia produkt jak w ust. 3 powyżej, z tą różnicą, że w uwagach/komentarzu do zamówienia w trakcie jego składania wpisuje treść i format napisu. Wykonanie napisu do …… znaków (znak to każda litera) wliczony jest w cenę Produktu, a powyżej tej kwoty każdy znak płatny jest dodatkowo …. zł. Jeżeli personalizacja miałaby polegać na zamieszczeniu na produkcie obrazka, grafiki, nie zaś napisu literowego, będzie to możliwe dopiero po indywidualnym uzgodnieniu warunków ceny i czasu realizacji ze Sprzedawcą.

5. Sklep przewiduje dokonywanie Zamówień tylko w opcji bez konieczności rejestracji i logowania.

6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie na e-mail Klienta podany przy Zamówieniu oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

III. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:

a) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Numer rachunku: ……………………………………………….

c) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu tpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://tpay.com/dla-platnika.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

d) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pomocą konta PayPal – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http:// www.paypal.com.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

IV. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski oraz poza granicami Polski, z tymże wysyłka poza terytorium Polski wymaga ustalenia ze Sprzedawcą kosztów przesyłki.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport i/lub usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Przesyłka pocztowa,

b) Przesyłka kurierska,

c) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. ……………………………….. – w Dni robocze, w godzinach ……………..

4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

b) w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.

V. PROCEDURAREKLAMACJI

1. Reklamacje związane z działanie strony internetowej lub innymi aspektami Sklepu niż wadliwość Produktów Klient może składać pisemnie na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym (w szczególności w art. 556-576 kc). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Reklamacja z tytułu wadliwości Produktu może zostać złożona przez Klienta na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres Sklepu, chyba, że uznanie reklamacji nastąpi po przedstawieniu i udokumentowaniu przez Klienta wad produktu bez przesyłania Produktu. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia produktu ponosi Sprzedawca.

6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres Sklepu lub elektroniczne na adres e-mail Sklepu.

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest jako załącznik do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz taki zamieszczony jest na stronie internetowej Sklepu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru produktu przez Konsumenta.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Zwrot nastąpi na adres: ……………………….

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku m.in.:

a) gdy przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (co dotyczy odzieży np. ze spersonalizowanym napisem),

b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (co dotyczy odzieży osobistej, która nie może być zwrócona ze względu na zasady higieny i sterylności).

VII. POSTANOWIENIAKOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy Sklepem a Klientem niebędącym Konsumentem na tle zawartej Umowy Sprzedaży będzie sąd wg siedziby Sklepu.

Załącznik:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i nazwisko konsumenta ……………………………. Adres zamieszkania ……………………………

Marzena Harasiuk Pastelove love Marzena Harasiuk ul. Sądowa 5A 43-600 Jaworzno

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie praw konsumentów odstępuję od umowy zawartej w oparciu o zamówienie nr …………………. z dnia ………………………

Zwrot produktów dotyczy: ……………………………………………………….………………………………………………….…….., ……………………………………………………………………………………………..……………

Powód zwrotu *opcjonalnie: ………………………….……………………….…………………….

Proszę o zwrot kwoty………………..zł na numer rachunku bankowego, z którego była dokonywana płatność lub (jeżeli płatność była dokonywana w innej formie) podaję numer rachunku bankowego do zwrotu ……………………………………………………………………………….

Zwracam Produkt/y w stanie niezmienionym.

……………………………..

/podpis Konsumenta/

Shopping Cart